Veebilehe kasutustingimused

SISSEJUHATUS

Viahome OÜ (registrikood 14445390 , aadress Ravila 17, Tallinn, Harjumaa, 11617, Eesti) (edaspidi „Kuulutusteportaal”, „meie” või „me”) on Eesti äriühing, mis opereerib Kodu24 veebilehte aadressil kodu24.ee ja selle alam-domeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muud ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi “Lehekülg”).

Lehekülje kaudu pakume Klientidele välja virtuaalse koha teenuste müügi- ja muude kuulutuste tegemiseks ja teiste Leheküljel pakutavate teenuste kasutamiseks. Lehekülge kasutades nõustute Te käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Lehekülje kasutajale on edaspidi viidatud kui „Klient“ „Teie“ või „Te“.

Lehekülge kasutades moodustavad käesolevad Tingimused Kliendi ja Kuulutusteportaali vahelise õiguslikult siduva lepingu (edaspidi „Leping“). Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Kuulutusteportaali vahel Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult asjade ja/või teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks pakkumiste tegemine vastavalt Leheküljel toodud tingimustele) (edaspidi “Teenused“) kasutamisel tekkivatele õigussuhetele.

Palume Teil käesolevad Tingimused hoolikalt läbi lugeda. Mistahes küsimuste korral seoses käesolevate Tingimustega või Teenustega, palun võtke meiega ühendust info@kodu24.ee

  1. Kodu24 Teenused ja Lehekülje kasutamine

1.1. Kuulutusteportaal pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumise kutseid ja pakkumisi teenuste müügiks ning kasutada muid Teenuseid.

1.2. Kuulutusteportaal pakub Lehekülge „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Kuulutusteportaal ei anna mistahes garantiisid Lehekülje alatise toimise ja töökorras oleku osas. Me ei garanteeri ega taga, et Lehekülg ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Lehekülg on igal ajal vaba kõikidest vigadest, alati kättesaadav, puhas viirustest või häkkimistest või muudest turvariskidest.

1.3. Lehekülje kaudu avaldatud kuulutuste osas sõlmitavaid lepinguid sõlmivad Kliendid ilma Kuulutusteportaali sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest ja kõikide muude lepingu sõlmimisega seotud asjaolude eest.

1.4. Kuulutusteportaal ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

1.5. Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Kuulutusteportaal ei vastuta Klientide poolt Leheküljel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja muu klientide poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

1.6. Oleme pühendunud oma teenuste ja Lehekülje arendamisele ja parendamisele, eesmärgiga pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust ja parimat teenuse kvaliteeti. Sellel põhjusel jätab Kuulutusteportaal endale õiguse teha muudatusi Lehekülje kujunduses ja sisus lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

  1. Kuulutusteportaali staatus

Klient kohustub:

2.1. Mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;

2.2. Tasuma Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale;

2.3. Tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.) ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadressid jne), (edaspidi “Kliendi Informatsioon“):

2.3.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

2.3.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks;

2.3.3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi, sealhulgas autoriõigusi;

2.3.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigusaktidega);

2.3.5. ei ole vastuolus heade kommetega;

2.3.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

2.3.7. ei sisalda maaklerite, sekretäride ega muude täiendavate kolmandate isikute kontaktandmeid objekti lisainfo väljas või mujal selleks mitte ette nähtud infoväljas;

2.3.8. Teenusepakkuja ettevõtte kodulehekülje URL-i lisamine on lubatud ainult Kuulutusteportaaliga lepingulistes suhetes olevatele klientidele, kusjuures URL ei tohi avaneda samasse aknasse.

2.3.9. Teenusepakkuja ei tohi sisestada ühe ja sama teenuse osutamise kohta aktiivseid korduvkuulutusi;

2.4. mitte rikkuma Lehekülge kasutades ühegi teise isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi. Sealhulgas, kuid mitte ainult, kinnitab Klient, et:

2.4.1. ei kasuta, kopeeri ega levita õigusvastaselt Leheküljele teiste kasutajate avaldatud andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega muud sisu;

2.4.2. ei edasta Lehekülje kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub Kliendil õigus;

2.5. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

2.6. koheselt elektronposti teel informeerima Kuulutusteportaali kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

2.7. Koheselt elektronposti teel informeerima Kuulutusteportaali Lehekülje kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;

Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et on kas:

2.8. vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik; või

2.9. kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

2.10. et on teadlik, et Lehekülje kaudu sõlmitavaid Lepinguid sõlmivad Kliendid ilma Viahome OÜ sekkumiseta ning Kliendid ise vastutavad selliste lepingute täitmise eest;

2.11. et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Kuulutusteportaali tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;

2.12. et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Kuulutusteportaalil on Tingimuste p.-s 3.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada Kuulutusteportaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Kuulutusteportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.

  1. Kuulutusteportaali õigused ja kohustused

3.1. Kuulutusteportaal kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

3.2. Kuulutusteportaal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui:

3.2.1. Klient rikub Tingimusi oluliselt või ei paranda mistahes rikkumist pärast Kuulutusteportaali antud mõistlikku tähtaega;

3.2.2. Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad;

3.2.3. Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

3.3. Kuulutusteportaal on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

3.4. Kuulutusteportaal on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid teenuste pakkumisi. Kuulutusteportaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

3.5. Kuulutusteportaal on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Kuulutusteportaal igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud pakkumiste osas muutmata sealjuures selliste pakkumist sisu.

3.6. Informatsiooni, mida Kuulutusteportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Kuulutusteportaal Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Kuulutusteportaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Kuulutusteportaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmete vahetuse sellise usaldusväärse partneriga.

  1. Tasu

4.1. Teenuste kasutamisele võib kohalduda teenustasu (edaspidi: „Tasu“) nagu sätestatud meie hinnakirjas (edaspidi: „Hinnakiri“), kättesaadav lehekülje jaluses sektsioonis „Hinnakiri“.

4.2. Kui Teiepoolsele Teenuste kasutamisele kohaldub Tasu, saadame me Teile Teenuste kasutamise eest arve Teie poolt teavitatud e-posti aadressile. Tasu kuulub maksmisele pangaülekandega Kuulutusteportaali pangakontole nagu arvel näidatud.

4.3. Mistahes maksetega hilinemise korral kohustute tasuma viivitusintressi 0,05 % viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva kohta.

4.4. Kuulutusteportaal jätab endale õiguse mistahes objektiivsetel põhjustel, nagu näiteks muutused tasudes, mida maksame oma koostööpartneritele, maksudes, kontorikuludes, tööjõukuludes, mistahes hooldus- ja haldamiskulud, jne, teha muudatusi tasudes.

4.5 Teenuste eest saate tasuda internetipanga kaudu. (Swedbank, AS SEB Pank, Danske Bank, LHV pank, Nordea ja Krediidipank)

4.6 Teenuste eest arveldamine toimub eurodes.

4.7 Hinnad ei sisalda käibemaksu ja hindadele ei lisandu käibemaksu.

4.8 Pärast kuulutuse eest tasumist ja avalikustamisele saatmist läbib kuulutus veebilehe administraatori kontrolli ja avalikustatakse hiljemalt 24 h jooksul. Avaldaja saab kuulutuse avalikustamisest loobuda või juba avalikustatud kuulutuse deaktiveerida. Kui avaldaja soovib kuulutusest loobuda enne kuulutuse avalikustamist administraatori poolt, teavitab ta administraatorit vastavast soovist aadressil teenus@kodu24.ee. Sellisel juhul tagastatakse avaldajale kuulutuse eest tasutud summa täies ulatuses. Pärast kuulutuse avalikustamisele saatmist, kuid enne kuulutuse avalikustamist saab avaldaja aktiivse kuulutuse deaktiveerida oma kasutajakonto keskkonnas. Sellisel juhul raha ei tagastata. Pärast kuulutuse avalikustamist administraatori poolt saab avaldaja taganeda teenuse ostust 14 päeva jooksul. Sellisel juhul tagastab veebilehe administraator kuulutuse eest tasutud summast proportsionaalse osa avalikustatud päevade arvu ja kuulutuse tasu suhtele. Kui veebilehe administraator ei avalikusta kuulutust selle sobimatu sisu või muu asjaolu tõttu, tagastatakse avaldajale kuulutuse eest tasutud summa täies ulatuses.

  1. Õiguste rikkumisest teavitamine

5.1. Kuulutusteportaal austab kõikide isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi ja eeldab, et seda teevad ka kõik teised Lehekülje kasutajad. Sellest tulenevalt teeme pingutusi eesmärgiga, et Lehekülje kaudu avaldatud mis tahes sisu ei rikuks ühegi kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi.

5.2. Kuulutusteportaal võtab endale kohustuse kustutada avaldatud sisu, mis rikub kellegi õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi, mõistliku aja jooksul alates rikkumisjuhtumist teada saamisest.

5.3. Kui Teile saab Lehekülge kasutades teatavaks, et mis tahes Leheküljel avaldatud sisu rikub Teie või mõne kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi, palume rikkumisjuhtumist teavitada e-posti teel info@kodu24.ee.

  1. Vastutus

6.1. Klient nõustub, et kasutab Lehekülge täielikult oma vastutusel ning vabastab Kuulutusteportaali mistahes vastutusest, mis seondub Lehekülje kasutamisega või Leheküljel avaldatud teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse, ebakohasuse või mis tahes muu asjaoluga.

6.2. Klient kinnitab ja nõustub, et Kuulutusteportaal ei vastuta Leheküljel oleva kolmandate osapoolte sisu, linkide või materjalide eest ja selle täpsuse või tõele vastavuse eest. Kolmandate isikute sisu kasutamine ja selle õigsusele ja täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

  1. Muud sätted

7.1. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Portaali vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri vastava Teenuse kasutamise hetkel ja väljakujunenud head tavad.

7.2. Muudatustest ja täiendustest Tingimustes ning Hinnakirjas teatatakse Kliendile Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu vähemalt 30 päeva ette. Hinnakirja ja/või Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kliendil õigus tema õigussuhe Kuulutusteportaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Kuulutusteportaaliga tulenevad kohustused.

7.3. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

7.4. Tingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Tingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid).

7.5. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Kuulutusteportaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.6. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja Kuulutusteportaal vahelised vaidlused antakse lahendada Harju Maakohtusse.